Budujemy kodeksy etyczne

 CO? | Dobry i potrzebny kodeks etyczny to taki, który odzwierciedla specyfikę działania organizacji (urzędu, przedsiębiorstwa czy stowarzyszenia…). Nie jest zatem zbiorem pobożnych życzeń, bądź surowych napomnień, lecz przejrzystym sformułowaniem wartości i / lub zasad wynikających z codziennej praktyki członków danej organizacji.

JAK? | Budowanie kodeksu to proces. Proces, który jest równie istotny, co osiągnięty rezultat. Dobrze jest, gdy w pracy nad kodeksem uczestniczy jak największa liczba członków organizacji – oni bowiem najlepiej znają prawdziwy charakter wykonywanych zadań, specyfikę relacji zawodowych oraz konkretne problemy. Im więcej opinii, wskazań i uwag interesariuszy (wewnętrznych i zewnętrznych) organizacji, tym kodeks żywszy i bliższy praktyce. Budując kodeks poznajemy organizację, ale też pomagamy członkom organizacji poznać się nawzajem.

JAKIE? | Nie ma jednej wzorcowej postaci kodeksu etycznego. Kodeksy są różne, bo też różne są organizacje, ich specyfika działania oraz potrzeby. Niektórym organizacjom potrzebny jest kodeks wartości wynikający w prostej linii z ich misji. Inne organizacje rozwijając się dochodzą do momentu, gdy muszą przeformułować sens, cel i sposób działania. Wtedy kodeks przyjąć może postać katalogu dobrych, pożądanych praktyk. Inne organizacje potrzebują rozbudowanego zbioru konkretnych norm postępowania…

PO CO? | Kodeksy etyczne pełnią wiele różnych funkcji.  Wspomagają, uzupełniają i doskonalą zarządzanie organizacjami; regulują relacje wewnątrz organizacji oraz z interesariuszami zewnętrznymi; jasno określają stosunek do przedmiotu działalności, poprawiają komunikację i współpracę poprzez werbalizację indywidualnych przekonań i intuicji; zabezpieczają organizację przed niebezpieczeństwami wynikającymi z konfliktów i nadużyć; budują prestiż i nobilitują organizację (o ile są rzetelne i działają).

 

Pracujemy najchętniej wg określonej, następującej procedury:

1. Po zgłoszeniu wysyłamy ankietę pierwszego rozpoznania (dotyczącą specyfiki organizacji, jej struktury organizacyjnej, liczby zatrudnionych, kluczowych interesariuszy, obowiązujących regulaminów i zarządzeń, etc).

2. Spotkanie wstępne (podczas którego podpisujemy umowę i ustalamy harmonogram prac).

3. Szkolenie / szkolenia wstępne.

4. Etap prac zespołu Akademii Etyki i organizacji zamawiającej nad zapisami kodeksu.

5. Wstępne wyniki prac i szkic kodeksu.

6. Konsultacje roboczej wersji kodeksu z członkami organizacji.

7. Gotowa postać i zatwierdzenie kodeksu etycznego.

 

Macie Państwo pytania? Zapraszamy do kontaktu

Powrót