Wykłady

Kodyfikacje etyczne w administracji | w tym omówienie i analiza zapisów Kodeksu Etyki Służby Cywilnej, Zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z 06.10.2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej oraz Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji.

Etyka ogólna i etyka zawodowa | w tym m.in.: świat wartości etycznych (odpowiedzialność, sprawiedliwość, godność, wolność, i in.); wprowadzenie do zasad etyki; etyka kodeksowa i kodeksy etyczne; prawo i moralność;

Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność biznesu | w tym m.in.: programy etyczne w organizacjach; programy współpracy biznesu z III sektorem; sposoby certyfikacji w etyce;

Logika, retoryka i erystyka | w tym m.in.: język naturalny i sformalizowany; definiowanie i rachunek nazw; sylogistyka i rozumowanie; konstruowanie mów; figury i tropy retoryczne; zasady prowadzenia dyskusji;

Filozofia człowieka i filozofia kultury | w tym m.in.: koncepcje człowieka i człowieczeństwa; koncepcje osoby; bioetyka; teorie kultury; homo aestheticus – narodziny i kształtowanie się idei;

Estetyka i filozofia sztuki | w tym m.in.: świat wartości estetycznych i artystycznych (piękno, wzniosłość, groteska, komizm, brzydota); procesy estetyzacji; piękno współczesne i kicz; związki estetyki i etyki;

Wiedza o sztuce | w tym m.in.: doktryny artystyczne i estetyczne awangardy; filozoficzne źródła sztuki awangardowej; kierunki awangardy.

Witkacy: skandalista utalentowany | sylwetka "wariata z Krupówek" widziana oczyma estetyka. Celem wykładu jest prezentacja dokonań Witkiewicza juniora na polu estetyki i historiozofii, i poniekąd podważenie wizerunku Witkacego - wariata jedynie i skandalisty.

 

Powrót