Zasady etyki służby cywilnej

CELE SZKOLENIA

| zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą dotyczącą wartości i zasad funkcjonowania w środowisku etycznym, w szczególności ze specyfiką świata wartości urzędnika służby cywilnej (system i hierarchia wartości)

| opanowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego formułowania opinii dotyczących problemów etycznych, w szczególności werbalizowania opinii o charakterze stricte moralnym

| opanowanie umiejętności rozpoznawania źródeł powstających konfliktów o charakterze moralnym w pracy urzędnika

| zapoznanie z istotą i funkcją kodeksu etycznego w urzędzie

METODY SZKOLENIA

| Wprowadzenie do problemów i wyjaśnienie kwestii kluczowych odbywa się w formie miniwykładów wspieranych prezentacjami multimedialnymi. Wśród metod warsztatowych preferowane są: praca indywidualna i grupowa, dyskusje i symulacje.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie. Źródła i cele zachowań moralnych

| Uporządkowanie terminologii etycznej. Prawo, tradycja, religia jako fundamenty etyki. Problem etyki niezależnej

| Wartości, normy i oceny etyczne

| Światopogląd urzędnika. Służebność zawodu urzędnika

2. Kluczowe wartości etyczne zawodu urzędnika

| Identyfikacja i hierarchizacja kluczowych wartości

| Charakterystyka wybranych wartości (odpowiedzialność, sumienność, lojalność, sprawiedliwość, godność, wolność…)

3. Decyzje i dylematy etyczne w zawodzie urzędniczym.

| Decyzja a dylemat w praktyce postępowania

| Konflikt jako sytuacja etycznie wymagająca

4. Kodeks etyki urzędnika – potrzeba czy fanaberia?

| Istota, struktura i rodzaje kodeksów etycznych

| Analiza i ocena zapisów istniejącego Kodeksu Etyki Służby Cywilnej oraz Zarządzenia nr 70 Prezesa RM w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej

| Scenariusze postępowania w przypadku nieprzestrzegania zapisów kodeksu etycznego. Rozwiązania stosowane w innych sektorach

5. Zagrożenia w świecie moralności.

| Charakterystyka przyczyn nadużyć moralnych w zawodzie urzędniczym

| Sposoby przeciwdziałania

 Powrót