Odpowiedzialność i społeczne zaangażowanie biznesu / organizacji

Szkolenie otwarte | Łódź | 16h

Koszt | 760 zł brutto/os (grupy 5-12 os.) | materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie udziału

Uwaga | szkolenie odbywa się przy zgłoszeniu co najmniej 5 osób na 10 dni przed planowanym początkiem szkolenia

CELE SZKOLENIA

| nabycie umiejętności definiowania podstawowych terminów w obszarze odpowiedzialności i zaangażowania społecznego

| wskazanie roli i zakresu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa / organizacji

| nabycie umiejętności planowania działań w obszarze zaangażowania społecznego

METODY SZKOLENIA

| Preferowane są metody aktywne: praca indywidualna i grupowa, dyskusje, ćwiczenia warsztatowe. Dla wprowadzenia w problem i wyjaśnienia kwestii teoretycznych planowane są miniwykłady wspierane prezentacjami multimedialnymi. Szkolenie ma jednak zdecydowanie charakter praktyczny.

ADRESACI

| kadra zarządzająca różnego szczebla trzech sektorów, członkowie zarządów, rad nadzorczych, osoby planujące sprawowanie funkcji menedżerskich, osoby zaangażowane we współpracę z otoczeniem pozabiznesowym, inni zainteresowani

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie - o wartościach

| Uporządkowanie używanej terminologii etycznej: przydatne rozróżnienia

| Logiczny i praktyczny związek wartości z normą i oceną etyczną

2. Odpowiedzialność w pracy zawodowej

| Charakterystyka i rodzaje odpowiedzialności

| Pole odpowiedzialności - hierarchia interesariuszy

| CSR (corporate social responsibility) i programy etyczne - praktyczne narzędzia w zarządzaniu organizacjami

3. Społeczne zaangażowanie biznesu / organizacji

| II i III sektor – specyfika działania

| Planowanie współpracy (rodzaje współpracy; dobór partnerów; określenie zadań; monitorowanie współpracy i ewaluacja)

| Rozkład odpowiedzialności

| Korzyści dla współpracujących stron i dla otoczenia

Formularz zgłoszenia

| szkolenie realizujemy we współpracy z firmą Hortus

 Powrót