ETYKA W PRACY MENEDŻERA

Szkolenie otwarte | Łódź | 8h

Koszt | 460 zł brutto/os (grupy 5-12 os.) | materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie udziału

Uwaga | szkolenie odbywa się przy zgłoszeniu co najmniej 5 osób na 10 dni przed planowanym początkiem szkolenia

CELE SZKOLENIA

| nabycie umiejętności definiowania podstawowych terminów w obszarze etyki zawodowej menedżera

| opanowanie umiejętności rozpoznawania źródeł konfliktów o charakterze moralnym w pracy menedżera

| wskazanie roli i zakresu odpowiedzialności etycznej menedżera

| nabycie umiejętności korzystania z narzędzi etycznych w pracy menedżera

METODY SZKOLENIA

| Preferowane są metody aktywne: praca indywidualna i grupowa, dyskusje, ćwiczenia warsztatowe. Dla wprowadzenia w problem i wyjaśnienia kwestii teoretycznych planowane są miniwykłady wspierane prezentacjami multimedialnymi. Szkolenie ma jednak zdecydowanie charakter praktyczny - skupiamy się na konkretnych narzędziach etycznych wykorzystywanych w pracy menedżerów

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie - ethos, wartości, cnoty

| Uporządkowanie terminologii etycznej: przydatne rozróżnienia

| Logiczny i praktyczny związek wartości z normą i oceną etyczną

| Świat wartości etycznych i cnót menedżerskich

| Rola hierarchii wartości i cnót w pracy menedżera

2. Narzędzia etyczne w pracy menedżera

| Pole odpowiedzialności menedżera

| Społeczna odpowiedzialność i zaangażowanie społeczne w pracy menedżera

| Charakterystyka, rola i procedura budowania kodeksu etycznego w organizacji

| Ryzyko i korzyści płynące z realizacji wybranych (przez uczestników szkolenia) narzędzi etycznych

Formularz zgłoszenia

| szkolenie realizujemy we współpracy z firmą Hortus

 Powrót